Dear Co-workers in the Vineyard,

It is with great joy that we welcome you to the California Catholic Ministry Conference in this joyful season of Advent!  This year’s Conference is the first for each of us as the Bishop of Monterey and the Bishop of San Jose.  And, both of us are excited to join you in the season of hope.

Our theme this year is Growing in Faith, Living with Hope.  There are many challenges confronting our world, our nation and our church.  And, at times these challenges may make us feel powerless to change the course of events.  However, for us as Catholics, our faith empowers us to infuse these challenges with the light of faith which can bring about profound hope in our times.   This Conference is a time for us to remember the words of Isaiah, “The people who walked in darkness have seen a great light; upon those who dwelt in the land of gloom a light has shone.”

We look forward to seeing you at our 2019 California Catholic Ministry Conference.  We are also grateful for the collaboration between our own diocesan teams and, for the collaborative efforts with the offices and ministries in the Archdiocese of San Francisco and the Dioceses of Oakland and Stockton.

It is our hope that this year’s Conference will enrich our local churches and each one of us in this Advent, a joyous season of hope!

Most Reverend Bishop Oscar Cantú Most Reverend  Bishop Daniel E. Garcia
Bishop of San Jose Bishop of Monterey

 

 

 

Queridos compañeros en la Viña del Señor.

¡Con gran alegría les damos la bienvenida a la Conferencia del Ministerio Católico de California en esta feliz temporada de Adviento! La Conferencia de este año es la primera para cada uno de nosotros como el Obispo de Monterrey y el Obispo de San José. Y, ambos estamos emocionados de unirnos a ustedes en la temporada de esperanza.

Nuestro lema este año es Crecer en la Fe, Vivir con Esperanza. Hay muchos desafíos que enfrenta nuestro mundo, nuestra nación y nuestra iglesia. Y, a veces, estos desafíos pueden hacernos sentir impotentes para cambiar el curso de los eventos.

Sin embargo, para nosotros como católicos, nuestra fe nos permite infundir estos desafíos con la luz de la fe que puede generar una profunda esperanza en nuestros tiempos. Esta Conferencia es un momento para que recordemos las palabras de Isaías: “El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz; a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos.“  Esperamos verlos en nuestra Conferencia de Ministerio Católico de California 2019.

También estamos agradecidos por la colaboración entre nuestros equipos diocesanos y, por los esfuerzos de colaboración con las oficinas y ministerios en la Arquidiócesis de San Francisco y las Diócesis de Oakland y Stockton.

Esperamos que la Conferencia de este año enriquezca a nuestras iglesias locales y a cada uno de nosotros en este Adviento, ¡una feliz temporada de esperanza!

Reverendísimo Oscar Cantú Reverendísimo Daniel E. García
Obispo de San José Obispo de Monterey

Thưa quý Bạn, những Cộng sự viên thân mến trong Vườn nho của Chúa,

Chúng tôi thật vui được chào đón các bạn đến với Đại hội Mục vụ Công giáo California trong mùa Vọng đầy hân hoan!  Đây là Đại hội đầu tiên cho cả hai chúng tôi, Giám mục Monterey và Giám mục San José.  Chúng tôi thấy phấn khởi khi được gặp các bạn trong mùa phụng vụ đầy hy vọng này.

Chủ đề của Đại hội năm nay là “Lớn Lên trong Niềm Tin, Sống với Hy Vọng.”  Thế giới, đất nước và giáo hội chúng ta đang gặp nhiều thử thách.  Và đôi khi những thử thách này khiến chúng ta cảm thấy bất lực, không làm gì được để thay đổi tình hình.  Tuy nhiên, đối với chúng ta là những người Công giáo, đức tin giúp chúng ta có năng lực để dọi ánh sáng đức tin vào những thử thách, mang lại niềm hy vọng sâu xa cho thời đại chúng ta.  Đại hội này là thời gian để chúng ta nhớ lại lời ngôn sứ I-sa-i-a: “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.”

Chúng tôi mong đợi gặp các bạn tại Đại hội Mục vụ Công giáo California 2019.  Chúng tôi xin cám ơn các ban đại diện của các giáo phận hợp tác với nhau, và sự cộng tác giữa các văn phòng và các ngành mục vụ của Tổng giáo phận San Francisco và các Giáo phận Oakland và Stockton.

Chúng tôi hy vọng rằng Đại hội năm nay sẽ làm phong phú các giáo hội tại địa phương chúng ta và mỗi người trong mùa Vọng này, một mùa hy vọng đầy hân hoan!

Dức Giám Mục Oscar Cantú Dức Giám Mục Daniel E. Garcia
Đức Cha San Jose Đức Cha Monterey

 

親愛的主內葡萄園同工,

 

在這喜樂的將臨期裏,我們帶著高興的心情歡迎你們來到加州天主教教務會議!今年是我們作為蒙特利爾 (Monterey) 主教及聖荷西 (San Jose) 主教第一次主辦這個會議。在這希望的季節裏,我們兩人興奮地期待與你們一起參與這次會議。

今年大會主題是:深化信仰、活化希望

現今無論在我們的世界、國家、及教會裏都面對著很多挑戰。有時這些挑戰令我們感到無力去改變既定的事件。可是,身為天主教徒的我們,透過信仰給與我們的力量,將信仰的光照亮這些挑戰帶來的黑暗,因此帶給我們無限希望去應付這些挑戰。這次會議, 讓我們記起依撒意亞先知所説,「在黑暗中行走的百姓看見了一道皓光,光輝已射在那寄居在漆黑之地的人們身上。」

我們期待在2019年加州天主教教務會議中見到你們。我們十分感謝我們兩個教區團隊的合作,也非常感謝三藩市總教區、屋倫和史托頓兩個教區各部門的合作。我們盼望在這個充滿喜樂和希望的將臨期裏所舉辦的本年度會議,將豐富我們每個人及所有堂區!

Most Reverend Oscar Cantú Most Reverend Bishop Daniel E. Garcia
Bishop of San Jose Bishop of Monterey